Documentació

Presentació de sol·licituds

1. Mitjançant formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.

El sol·licitant ha de disposar de la identificació IdCAT Mòbil i el número d’identificació de l’estudiant.

En aquest cas  no cal presentar documentació identificativa ni presentar còpia al centre.

Si cal acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviant un correu electrònic a preinscripcio@santmiqueldelssants.cat. El centre enviarà un correu justificant la recepció de la documentació per a què el sol·licitant en tingui constància.

2. També es pot fer la preinscripció amb el formulari en suport informàtic. Un cop fet, cal enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada al correu electrònic preinscripcio@santmiqueldelssants.cat

El centre enviarà un correu justificant la recepció de la sol·licitud
per a què el sol·licitant en tingui constància.

3. En casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, es podrà presentar el resguard de la sol·licitud i/o la documentació al centre, demanant cita prèvia per telèfon, 93.8861244 o a través de formulari

Si es fa de manera presencial, cal:
– Venir amb guants i mascareta
– Venir a l’hora convinguda
– Una persona per família

Documentació a enviar si es fa en suport informàtic o a portar si es fa presencial:

  1. Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar i Família.
  2. Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o representant legal) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  3. Original del DNI de l’estudiant
  4. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Documentació acreditativa: 

  1. Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pare, mare o representant legal que hi treballen: No cal portar document acreditatiu.
  2. Proximitat del domicili de l’estudiant o proximitat del lloc de treball del pare, mare o representant legal. Quan s’al·lega proximitat del domicili: Es validarà electrònicament. Quan es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, mare o representant legal cal presentar un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors/es autònoms/es, una còpia del Cens d’empresaris i professional (036 o 037).
  3. Renda anual de la unitat familiar: Documentació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida.
  4. Discapacitat de l’estudiant, pare, mare, representant legal o germans/es: Es validarà electrònicament.
  5. Condició legal de família nombrosa o monoparental: Es validarà electrònicament.
  6. Certificació acadèmica: Es validarà electrònicament.

Si es presenta més d’una sol·licitud es perden tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que poden correspondre.

Per a més informació podeu consultar aquí.