Documentació

Presentació de sol·licituds

Mitjançant formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.

El sol·licitant ha de disposar de la identificació IdCAT Mòbil i el número d’identificació de l’estudiant.

En aquest cas  no cal presentar documentació identificativa ni presentar còpia al centre.

També es pot fer la matrícula amb el formulari en suport informàtic i presentar-lo al centre en el termini previst per a la preinscripció. Juntament amb la següent documentació:

  1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar i Família.
  2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o representant legal) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  3. Original i fotocòpia del DNI de l’estudiant en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  4. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Documentació acreditativa: 

  1. Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pare, mare o representant legal que hi treballen: No cal portar document acreditatiu.
  2. Proximitat del domicili de l’estudiant o proximitat del lloc de treball del pare, mare o representant legal. Quan s’al·lega proximitat del domicili: Es validarà electrònicament. Quan es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, mare o representant legal cal presentar un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors/es autònoms/es, una còpia del Cens d’empresaris i professional (036 o 037).
  3. Renda anual de la unitat familiar: Documentació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida.
  4. Discapacitat de l’estudiant, pare, mare, representant legal o germans/es: Es validarà electrònicament.
  5. Condició legal de família nombrosa o monoparental: Es validarà electrònicament.
  6. Certificació acadèmica: Es validarà electrònicament.

Si es presenta més d’una sol·licitud es perden tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que poden correspondre.

Per a més informació podeu consultar a : http://www.gencat.cat/ensenyament