Documentació

Documentació identificativa que cal presentar juntament amb l’imprès de sol·licitud:

 1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació en el cas d’estudiants estrangers. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar i Família.
 2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 3. Original i fotocòpia del DNI de l’estudiant en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 4. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), de l’estudiant.
 5. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Documentació acreditativa: 

Només l’heu de presentar per certificar els criteris al·legats a la sol·licitud.

 1. Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares que hi treballen.
 2. Proximitat del domicili de l’estudiant o proximitat del lloc de treball dels pares.
 3. Renda anual de la unitat familiar.
 4. Discapacitat de l’estudiant, pares o germans.
 5. Condició legal de família nombrosa o monoparental.
 6. Certificació acadèmica.

Si no s’acredita amb documentació els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció no s’obté els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Si es presenta més d’una sol·licitud es perden tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que poden correspondre.

Per a més informació podeu consultar a : http://www.gencat.cat/ensenyament

Anuncis