Documentació

Tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent.

Documentació per acreditar la identitat de les famílies:

1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’estudiant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i família.

2. DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o representant legal) o, si la persona sol·licitant és estrangera, targeta de residència on consta el NIE, o el passaport. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Documentació per acreditar els criteris de prioritat:

  1. Proximitat del domicili habitual a l’escola. En enviar la sol·licitud el programa consulta de forma automatitzada el padró. Si no es poden obtenir dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’estudiant, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que com a mínim l’estudiant viu amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
  2. Proximitat del lloc de treball. Persones assalariades cal presentar el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors/es autònoms cal presentar el model 036 o 037.
  3. Renda garantida de ciutadania. Certificació o resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
  4. Expedient acadèmic. No cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació. Si es tracta d’estudis estrangers que encara s’estan cursant en el moment de la preinscripció, es pot presentar una declaració responsable.

Documentació per acreditar els criteris complementaris:

  1. Condició legal de família nombrosa o monoparental. Es validarà mitjançant consultes interadministratives. Només quan no es pugui validar caldrà presentar el carnet de família nombrosa o monoparental.
  2. Haver nascut en un part múltiple. Llibre de família.
  3. Situació d’acolliment familiar. Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  4. Discapacitat de l’estudiant, pares, mares, representants legals o germans/es. Es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament d’Afers Socials i famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes.
  5. Víctima de violència de gènere o de terrorisme. Sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, ordre de protecció vigent, informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministrei d’Interior.

Si no s’acredita amb documentació els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció no s’obté els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Si es presenta més d’una sol·licitud es perden tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que poden correspondre.

Per més informació podeu consultar aquí.