Documentació

Documentació identificativa que cal presentar juntament amb l’imprès de la sol·licitud:

1. Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar i Família.

2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

3. Original i fotocòpia del DNI de l’estudiant en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor 14 anys.

4. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), de l’estudiant.

5. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Documentació acreditativa:

Només s’ha de presentar per certificar els criteris al·legats a la sol·licitud.

  1. Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares que hi treballen: No cal portar document acreditatiu.
  2. Proximitat del domicili de l’estudiant o proximitat del lloc de treball dels pares: Quan s’al·lega proximitat del domicili, l’adreça que consta al DNI o la targeta de residència del sol·licitant i de l’alumne ha de coincidir amb el domicili al·legat. Si no coincideix, cal presentar el volant de convivència on consti el sol·licitant i l’alumne. En aquest cas, cal presentar els DNI renovats amb l’adreça correcta dins el termini per a la matrícula. Quan es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare o de la mare, cal presentar un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, una còpia del Cens d’empresaris i professional (036 o 037).
  3. Renda anual de la unitat familiar: Documentació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida.
  4. Discapacitat de l’estudiant, pares o germans: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.
  5. Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

Si no s’acredita amb documentació els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció no s’obté els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Si es presenta més d’una sol·licitud es perden tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que poden correspondre.

Per més informació podeu consultar a: http://www.gencat.cat/ensenyament

Anuncis