Documentació

Degut a les circumstàncies actuals, la preinscripció es podrà fer de manera telemàtica o excepcionalment, de manera presencial demanant cita prèvia a través de formulari. Si es fa de manera presencial, cal:
Venir amb guants i mascareta
Venir a l’hora convinguda
Una persona per família
Portar el full de sol·licitud emplenat de casa

Documentació identificativa que cal presentar juntament amb l’imprès de la sol·licitud ja emplenat a casa si es demana excepcionalment la cita prèvia:

1. Original del llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar i Família.

2. Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o representant legal) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

3. Original del DNI de l’estudiant en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor 14 anys.

4. Original de la targeta sanitària individual (TSI), de l’estudiant.

5. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Documentació acreditativa:

Només s’ha de presentar per certificar els criteris al·legats a la sol·licitud.

  1. Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pares, mares o representants legals que hi treballen: No cal portar document acreditatiu.
  2. Proximitat del domicili de l’estudiant o proximitat del lloc de treball dels pares, mares o representants legals: Quan s’al·lega proximitat del domicili, l’adreça que consta al DNI o la targeta de residència del sol·licitant i de l’alumnat ha de coincidir amb el domicili al·legat. Si no coincideix, cal presentar el volant de convivència on consti el sol·licitant i l’alumnat. En aquest cas, cal presentar els DNI renovats amb l’adreça correcta dins el termini per a la matrícula. Quan es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, de la mare o del representant legal, cal presentar un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors/es autònoms/es, una còpia del Cens d’empresaris i professional (036 o 037).
  3. Renda anual de la unitat familiar: Documentació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida.
  4. Discapacitat de l’estudiant, pares, mares o representant legal o germans/es: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.
  5. Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

Si no s’acredita amb documentació els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció no s’obté els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Si es presenta més d’una sol·licitud es perden tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que poden correspondre.

Per més informació podeu consultar aquí.