Documentació

Tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent.

Documentació per acreditar la identitat de les famílies:

1. Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Drets Socials.

2. DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o representant legal) o, si la persona sol·licitant és estrangera, targeta de residència on consta el NIE, o el passaport. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Documentació per acreditar els criteris de prioritat:

  1. Proximitat del domicili habitual a l’escola. En enviar la sol·licitud el programa consulta de forma automatitzada el padró. Si no es poden obtenir dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’estudiant, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que com a mínim l’estudiant viu amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
  2. Proximitat del lloc de treball. En el cas de persones assalariades cal presentar el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors/es autònoms cal presentar el model 036 o 037.
  3. Renda garantida de ciutadania. Certificació o resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Documentació per acreditar els criteris complementaris:

  1. Família nombrosa. Es valida mitjançant consultes interadministratives.
  2. Família monoparental. Es valida mitjançant consultes interadministratives.
  3. Part múltiple. Llibre de família o la certificació electrònica de la inscripció de naixement.
  4. Situació d’acolliment familiar. Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  5. Discapacitat d’un membre de la unitat familiar. Es valida mitjançant consultes interadministratives.
  6. Víctima de violència de gènere o de terrorisme. Sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, ordre de protecció vigent o informe de serveis socials, certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.

Si no s’acredita amb documentació els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció no s’obté els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Si es presenta més d’una sol·licitud es perden tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que poden correspondre.

Codi identificador de l’estudiant

Tots els infants matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya, RALC.

Per fer la consulta i obtenir el número identificador cal fer una autentificació electrònica. Consulta l’identificador.

Per més informació podeu consultar aquí.