Puntuació

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’etapa, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les.

Les sol·licituds que després d’aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig.

Criteris generals de prioritat

  1. Existència de germans/es escolaritzats al centre o pares/mares/representants legals que hi treballin. Quan l’estudiant tingui germans/es escolaritzats al centre o un dels pares, mares o representants legals hi treballi en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
  2. Proximitat del domicili de l’estudiant al centre o proximitat del lloc de treball dels pares, mares o representants legals:
    1. Quan el domicili familiar és a Vic: 30 punts.
    2. Quan a instància dels pares, mares o representants legals, es prengui en consideració, en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és a Vic: 20 punts.
  3. Renda anual de la unitat familiar. Quan els pares, mares o representants legals siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  4. Discapacitat de l’estudiant, els pares, mares, representants legals o germans/es. Quan s’acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33 %: 10 punts.

Criteris complementaris de prioritat

  1. Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.