Procediment i documentació

Per poder formalitzar la preinscripció cal:

  • Omplir el document de preinscripció
  • Presentar la preinscripció presencialment a la secretaria del Col·legi

Documentació a aportar:

  • DNI de l’alumne/a
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen
  • Certificat original de la nota mitjana dels 3 primers cursos d’ESO. Cal sol·licitar-lo al centre on s’està cursant la secundària
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials