Puntuació

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’etapa, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les.

Les sol·licituds, que després d’aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig.

Criteris generals de prioritat

 1. Els estudiants procedents de centres adscrits tenen garantit l’accés preferent, al marge dels criteris de puntuació.
 2. Existència de germans escolaritzats al centre o pares que hi treballen. Quan l’estudiant tingui germans escolaritzats al centre o un dels pares hi treballi en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts
 3. Proximitat del domicili de l’estudiant al centre o proximitat del lloc de treball dels pares. 
  1. Quan el domicili familiar és a Vic: 30 punts.
  2. Quan a instància dels pares, es prengui en consideració, en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és a Vic: 20 punts.
 4. Renda anual de la unitat familiar. Quan els pares siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 5. Discapacitat de l’estudiant, els pares o germans. Quan l’estudiant, els pares o germans acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33 %: 10 punts.
 6. Expedient acadèmic: Es calcula la nota mitjana dels cursos de secundària, amb dos decimals o, si encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud, la nota mitjana dels tres primers cursos de secundària, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

Criteris complementaris de prioritat

 1. Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.