Puntuació

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’etapa, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les.

Les sol·licituds, que després d’aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig.

Criteris generals de prioritat

 1. Els estudiants procedents de centres adscrits tenen garantit l’accés preferent, al marge dels criteris de puntuació.
 2. Existència de germans/es escolaritzats al centre o del pare, mare o representant legal que hi treballen. Quan l’estudiant tingui germans/es escolaritzats al centre o un el pare, mare o representant legal hi treballi en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts
 3. Proximitat del domicili de l’estudiant al centre o proximitat del lloc de treball del pare, mare o representant legal. 
  1. Quan el domicili familiar és dins l’àrea d’influència: 30 punts.
  2. Quan a instància del pare, mare o representant legal, es prengui en consideració, en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència: 20 punts.
 4. Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare, mare o representant legal siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 5. Discapacitat de l’estudiant, el pare, mare, representant legal o germans/es. Quan l’estudiant, el pare, mare, representant legal o germans/es acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33 %: 10 punts.
 6. Expedient acadèmic: Es calcula la nota mitjana dels cursos de secundària, amb dos decimals o, si encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud, la nota mitjana dels tres primers cursos de secundària, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

Criteris complementaris de prioritat

 1. Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.