Puntuació

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’etapa, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les.

Les sol·licituds que després d’aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig.

En la preinscripció escolar 2022-2023, els criteris prioritaris i les puntuacions corresponents són els següents:

 • L’existència de germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre educatiu, 50 punts.
 • La proximitat geogràfica de l’escola al domicili de l’infant o jove, 30 punts.
 • La proximitat geogràfica de l’escola al centre de treball del pare o mare, 20 punts.
 • Si el pare o la mare percep l’ajut de la renda garantida de ciutadania, 15 punts.
 • Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a batxillerat: qualificació mitjana, calculada amb dos decimals. Si l’alumne encara està cursant els estudis previs en el moment de la sol·licitud, s’utilitza la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada també amb dos decimals.

Tot seguit, si hi ha un empat en la puntuació de les sol·licituds, s’aplica la puntuació dels criteris complementaris, que serveixen per desempatar. Els criteris complementaris i les puntuacions són els següents:

 • Si el pare o mare treballa al centre triat en primera opció, 10 punts.
 • Si l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental, 10 punts.
 • Si l’alumne o alumna que es preinscriu hagi nascut d’un part múltiple, 10 punts.
 • Si l’alumne o alumna que es preinscriu es troba en situació d’acolliment familiar, 10 punts.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat, 15 punts.
 • Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts.

Consulta tota la informació aquí.