Ja pots començar a preparar la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud de preinscripció escolar

Si ets de les famílies que t’agrada fer les coses amb temps, has de saber que ja pots començar a preparar la documentació acreditativa que hauràs de presentar juntament amb la sol·licitud quan s’obri el període de preinscripció escolar, previst entre el 29 de març al 9 d’abril.

Documentació acreditativa que, sí o sí, cal presentar juntament amb la sol·licitud de preinscripció:

 1. Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació en el cas d’estudiants estrangers. Si el nen està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar i Família.
 2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 3. Original i fotocòpia del DNI de l’estudiant en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor d’edat.
 4. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), de l’estudiant.
 5. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

A banda, has de saber que, quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places, s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’etapa, els criteris generals i els criteris complementaris. Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud. Les sol·licituds que, després d’aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació, s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig.

Criteris generals de prioritat:

 1. L’existència de germans escolaritzats al centre o pares que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció (40 punts)
 2. Domicili familiar a Vic (30 punts)
 3. Quan, a instància dels pares, es pren en consideració, que l’adreça del lloc de treball d’un d’ells és a Vic en comptes del domicili familiar (20 punts)
 4. Ser beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (15 punts)
 5. Quan l’estudiant, els pares o germans acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33% (10 punts)

Criteris complementaris de prioritat

 1. Formar part de família nombrosa o monoparental (15 punts)

En el cas que s’al·leguin criteris generals de prioritat, com existència de germans al centre, proximitat del domicili de l’estudiant o del lloc de treball dels pares, renda anual de la unitat familiar, algun tipus de discapacitat, i/o criteris complementaris de prioritat, com condició legal de família nombrosa o monoparental, cal presentar els certificats corresponents.

Si no s’acredita amb documentació, els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció no s’obté la puntuació corresponents.